Geoinformacja to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzennych, czyli danych o Ziemi. Są to studia dla osób zainteresowanych ochroną środowiska, badaniem danych, a także procesami zachodzącymi na przestrzeni lat. Co z pewnością się przyda? Umiejętność analizowania statystyk i wyciągania wniosków, otwarty umysł oraz skrupulatnośc. Czy warto wybrać te studia? Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów?

W trakcie studiów:
 
W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne, takie jak: ekonomia, socjologia, oraz przedmioty kierunkowe takie jak: geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna, kartografia, teledetekcja, topografia, geodezja, oprogramowanie użytkowe, matematyka, statystyka, geoinformacja, ekofizjografia, topograficzne bazy danych, analiza matematyczna, systemy operacyjne, cyfrowe przetwarzanie obrazów. 

Po studiach:

Absolwenci Geoinformacji będą mogli znaleźć zatrudnienie:
- na różnych szczeblach administracji samorządowej,
- w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektonicznych, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
- w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
- w służbach, zakładach i firmach komunalnych jak np. wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, komunikacyjnych itp., przemysłowych służbach ochrony środowiska,
- w służbach państwowych i ratowniczych jak np. geodezyjnej, geologicznej, meteorologiczno-hydrologicznej, policji, straży pożarnej, pogotowiach różnego przeznaczenia,
- w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
- w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
- w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
- w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
- w biurach badania opinii społecznych,
- w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->