Studia z recyklingu materiałów przygotowują do aktywnego udziału w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami zarówno od strony organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. Inżynier, który będzie posiadał wiedzę o możliwościach, technologiach i kosztach takich działań, będzie cennym i niezbędnym członkiem zespołów zajmujących się problematyką wdrażania zaleceń unijnych w każdej jednostce gospodarczej czy administracyjnej.
W trakcie studiów:
Recykling materiałów jest nowym kierunkiem studiów dostosowanym do wymagań polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi. Słuchacz tego kierunku zapozna się z nowymi proekologicznymi rodzajami materiałów oraz technologiami ich wytwarzania. Przedmioty kierunkowe na Recyklingu materiałów to m.in.: recykling ogólny, podstawy informatyki, algorytmy i programowanie, grafika inżynierska i podstawy projektowania, materiałoznawstwo odpadów stałych, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika procesowa i techniczna, surowce wtórne, podstawy recyklingu materiałów metalicznych, technologie przeróbki plastycznej metali, podstawy recyklingu materiałów niemetalicznych, urządzenia elektrotechniczne w procesach recyklingu, oddziaływanie przemysłu na środowisko, technologie pirometalurgiczne, technologie hydrometalurgiczne, recykling i degradacja tworzyw polimerowych, zagospodarowanie odpadów ceramicznych, gospodarka materiałami niebezpiecznymi, metodyka i instrumentarium badawcze w procesach recyklingu, materiałoznawstwo odpadów stałych, monitoring gospodarki odpadami, zarządzanie i logistyka gospodarki odpadami.

Po studiach:
Absolwent kierunku Recykling materiałów może podjąć zatrudnienie w administracji publicznej w działach ukierunkowanych na współpracę z systemem gospodarki odpadami oraz związanych z logistyką pozyskiwania, gromadzenia, dystrybucji odpadów oraz produktów recyklingu. Można również szukać pracy w stacjach demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji, firmach przerabiających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, firmach odzyskujących z odpadów metale szlachetne, przemyśle opakowań, hutach metali i szkła, jednostkach projektowych i konstrukcyjnych urządzeń do recyklingu, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->